Skip to content
Menu

Statut

STATUT FUNDACJI GRIMP

Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA GRIMP, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Pawła Ławrynowicza i Jarosława Jujeczko, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. 10988/2017 sporządzonym przez Agnieszkę Sułek Notariusza w Kancelarii Notarialnej Anna Hładczuk Agnieszka Sułek S.C. w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza 3a w dniu 04.10.2017 r.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest Zielona Góra.
 2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej ministrem właściwym.

§6

Fundacja może otwierać filie, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady a także przystępować do spółek i fundacji na terenie swojego działania.

§7

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i  wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§9

Celami Fundacji są:

 1. Two­rze­nie warunków do kształ­to­wa­nia i rozwoju czło­wie­ka jako jed­nost­ki sta­no­wią­cej duchową, psy­cho­lo­gicz­ną i in­te­lek­tu­al­ną całość, funk­cjo­nu­ją­cą w okre­ślo­nych wa­run­kach spo­łecz­nych, poprzez: edukację, pracę, ini­cjo­wa­nie ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej, w tym przed­się­bior­czo­ści, wsparcie, pomoc wzajemną,
 2. In­te­gra­cja śro­do­wisk lo­kal­nych wokół sku­tecz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów spo­łecz­nych,
 3. Działania promujące działalność gospodarczą i rozwój regionalny,
 4. Promocja przedsiębiorczości w postaci szkoleń, konferencji, misji gospodarczych, wizyt studyjnych, spotkań biznesowych,
 5. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności nowo powstałych podmiotów gospodarczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 6. Działania edukacyjne, naukowo-oświatowe, w tym również polegające na kształceniu w zakresie działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem,
 7. Wspieranie inicjatyw charytatywnych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. organizację konferencji gospodarczych z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, organów samorządu terytorialnego,
 2. organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 3. realizację programów i projektów mających na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
 4. wdrażanie programów realizowanych ze środków pomocowych na wsparcie przedsiębiorstw,
 5. działalność stypendialną,
 6. promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu,
 7. udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez,
 8. organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa,
 9. konsultacje i udzielanie informacji,
 10. działalność promocyjną i informacyjną,
 11. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z majątku Fundacji kwotę w wysokości 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. odpłatnej działalności statutowej,
 7. działalności gospodarczej.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.

§ 15

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza
§ 16

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 17

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 18

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) 01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
2) 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
3) 03 rybactwo,
4) 10 produkcja artykułów spożywczych,
5) 11 produkcja napojów,
6) 13 produkcja wyrobów tekstylnych,
7) 14 produkcja odzieży,
8) 15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
9) 16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
10) 17 produkcja papieru i wyrobów z papieru,
11) 18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
12) 20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
13) 22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
14) 23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
15) 24 produkcja metali,
16) 25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
17) 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
18) 27 produkcja urządzeń elektrycznych,
19) 28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
20) 29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
21) 30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
22) 31 produkcja mebli,
23) 32 pozostała produkcja wyrobów,
24) 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
25) 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
26) 36 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
27) 37 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
28) 38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
29) 39 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
30) 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
31) 42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
32) 43 roboty budowlane specjalistyczne,
33) 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
34) 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
35) 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
36) 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy,
37) 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
38) 53 działalność pocztowa i kurierska,
39) 55 zakwaterowanie,
40) 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem,
41) 58 działalność wydawnicza,
42) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
43) 61 telekomunikacja,
44) 63 działalność usługowa w zakresie informacji,
45) 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
46) 66.1 działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
47) 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
48) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
49) 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
50) 72 badania naukowe i prace rozwojowe;
51) 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
52) 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
53) 77 wynajem i dzierżawa,
54) 78 działalność związana z zatrudnieniem,
55) 79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
56) 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska,
57) 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
58) 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
59) 85.5 pozaszkolne formy edukacji,
60) 85.6 działalność wspomagająca edukację,
61) 86 opieka zdrowotna,
62) 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
63) 93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
64) 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
65) 96 pozostała indywidualna działalność usługowa,
2. Decyzja w zakresie rozmiarów i przedmiotu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji w ścisłym powiązaniu z obranymi i osiąganymi przez Fundację celami statutowymi, w taki sposób aby przedmiot oraz zakres tej działalności pełnił wyłącznie funkcję służebną wobec zasadniczej działalności Fundacji i nie przesłaniał naczelnej idei jej działania.
3. Dochody z tytułu prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone zostaną na należytą realizację wytyczonych przez Fundację celów.

Władze Fundacji
§ 19

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 20

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się przynajmniej z 2 (dwóch) członków.
 3. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członkowie Rady mogą pełnić funkcje ponownie.
 4. Członków pierwszego składu Rady, jak również następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator.
 5. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu.
 6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 8. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. W skład pierwszej Rady Fundatorzy powołują Adrianę Ławrynowicz, Annę Siudę i Tomasza Kaczmarka.
 11. Pierwszym Przewodniczącym Rady zostaje Tomasz Kaczmarek.

§ 21

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Fundator.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków, chyba, że wymagana jest jednomyślność.
 4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Zebrania Rady są protokołowane.
 6. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

§ 22

Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.

§23

 1. Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.
 2. Działalność w Radzie ma charakter społeczny.

§ 24

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
 4. podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z Fundacją, nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Fundacji.

§ 25

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
 2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Fundatorów.
 3. Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 27

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie rocznego preliminarza budżetu Fundacji,
3) uchwalanie regulaminów,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
6) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady,
7) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady,
8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 28

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu wieloosobowego składają członkowie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

§ 29

Fundator powołuje pierwszy Zarząd w osobie:
• Paweł Ławrynowicz – Prezes Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 30

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, po uzyskaniu opinii Rady.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć:
1) celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim,
2) form realizacji celów Fundacji,
3) zakresu kompetencji Rady,
4) zasad reprezentacji oraz kompetencji Zarządu.

Połączenie z inną fundacją.
§ 31

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 32

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

Likwidacja Fundacji
§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 34

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.