Skip to content
Menu

Cele fundacji

Celami Fundacji są:

  1. Two­rze­nie warunków do kształ­to­wa­nia i rozwoju czło­wie­ka jako jed­nost­ki sta­no­wią­cej duchową, psy­cho­lo­gicz­ną i in­te­lek­tu­al­ną całość, funk­cjo­nu­ją­cą w okre­ślo­nych wa­run­kach spo­łecz­nych, poprzez: edukację, pracę, ini­cjo­wa­nie ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej, w tym przed­się­bior­czo­ści, wsparcie, pomoc wzajemną,
  2. In­te­gra­cja śro­do­wisk lo­kal­nych wokół sku­tecz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów spo­łecz­nych,
  3. Działania promujące działalność gospodarczą i rozwój regionalny,
  4. Promocja przedsiębiorczości w postaci szkoleń, konferencji, misji gospodarczych, wizyt studyjnych, spotkań biznesowych,
  5. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności nowo powstałych podmiotów gospodarczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
  6. Działania edukacyjne, naukowo-oświatowe, w tym również polegające na kształceniu w zakresie działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem,
  7. Wspieranie inicjatyw charytatywnych.